BIP - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku

Stronę odwiedzono: 446506 razy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku 

ul.ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15

42-100 Kłobuck

tel/fax : 34-310-01-34

e-mail: sekretariat@piwklobuck.pl

 

Szanowni Państwo.

Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku, który zawiera aktualne informacje publiczne będące w posiadaniu Inspektoratu.

Zgodnie z art. 13.1. ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001r.) poszukiwana przez Państwa informacja będąca w posiadaniu urzędu, a nieudostępniona na stronie Biuletynu, zostanie udostępniona po złożeniu odpowiedniego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Jak korzystać z BIP?

Na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku umieszczone są:

 • logo BIP,
 • moduł wyszukujący,
 • instrukcja korzystania,
 • adres redakcji strony podmiotowej BIP,
 • imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej osoby redagującej stronę BIP,
 • menu przedmiotowe.

Moduł wyszukujący służy do szybkiego wyszukiwania informacji publicznych znajdujących się na stronie podmiotowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku poprzez wpisanie w okienku hasła bądź wyrazu znajdującego się w szukanej informacji publicznej np.: po wpisaniu hasła "regulamin organizacyjny" wyświetli się wpis zawierający załącznik z regulaminem organizacyjnym w postaci pliku pdf.

Menu przedmiotowe zawiera informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2014, poz.782), a w szczególności:

 • status prawny podmiotu,
 • organizację podmiotu,
 • przedmiot działalności i kompetencje,
 • organy i osoby sprawujące w nim funkcje i kompetencje,
 • strukturę własnościową podmiotu,
 • majątek, którym dysponuje,
 • zasady funkcjonowania podmiotu (tryb działania, sposób stanowienia aktów,sposób przyjmowania i załatwiania spraw, stan przyjmowanych spraw, prowadzonych rejestrach, ewidencjach, naborze kandydatów na wolne stanowiska),
 • dokumentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
 • treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
 • majątku publicznym.

Menu przedmiotowe (znajdujące się po lewej stronie) strony podmiotowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku zawiera kategorie ułożone tematycznie. Każda kategoria zawiera wpisy i załączniki, w których umieszczane są określone informacje publiczne oraz dane osoby, która je wytworzyła i udostępniła. Informacje publiczne zawarte są w postaci wpisów lub załączników w formacie pdf lub word, które można wydrukować.

Adres redakcji strony podmiotowej BIP:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku

ul.ks.kard.Wyszyńskiego 15

42-100 Kłobuck

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku

przypomina hodowcom o możliwości przystąpienia w 2020r. do realizacji w stadach bydła dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/ otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błoń śluzowych (BVD MD).
Zgodnie z zapisami ww. programu, nowe stada mogą być do zgłaszane do programu pod koniec
każdego roku kalendarzowego tak, by w nowym roku kalendarzowym mogły przystąpić do jego
realizacji. Informację do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na położenie
siedziby stada o zgłoszeniu do programu powinien przekazać lekarz weterynarii opiekujący się
stadem, natomiast powiatowy lekarz weterynarii prowadzi ewidencję stad objętych programem
na terenie powiatu.

UWAGA!

NOWE PRAWO DOTYCZĄCE KONTROLI URZĘDOWYCH OD DNIA 14 GRUDNIA 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001(WE) nr 396/2005(WE) nr 1069/2009(WE) nr 1107/2009(UE) nr 1151/2012(UE) nr 652/2014(UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE1999/74/WE2007/43/WE2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG89/662/ EWG90/425/EWG91/496/EWG96/23/WE96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG

Rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych stosuje się

od 14 grudnia 2019r.

Link do informacji: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/uwaga-nowe-prawo-dotyczace-kontroli-urzedowych-od-14122019-r

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pożegnanie profesora Tadeusza Wijaszki

„Odszedł tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić”

Więcej informacji: http://bip.piwklobuck.pl/item/287

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 05.02.2007 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  22.12.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa  http://bip.piwklobuck.pl/  jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną             i intuicyjną interakcję z serwisem.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://bip.piwklobuck.pl/   zgodnie z Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848)  oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523             z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W  Powiatowym inspektoracie Weterynarii w Kłobucku przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.piwklobuck.pl/  spełnia wymagania w 87,26 %..                                     Oceny dokonano w dniu 2020-02-03; 10: 45: 33

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. 
 • Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.03.2021                        
Deklarację sporządzono na podstawie: Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Kluba, adres poczty elektronicznej sekretariat@piwklobuck.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 310 01 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku mieści się przy ulicy ks. Kard. Wyszyńskiego 15. Budynek nie jest przystosowany do osób z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy ks. Kard. Wyszyńskiego. Na parkingu przed wejściem do budynku brak jest miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej. Miejsce takie jest wyznaczone z drugiej strony budynku od ulicy 11 Listopada przy wejściu do KRUSu.

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kłobucku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kłobucku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kłobucku nie ma dostępnego tłumacza języka migowego.

Kontakt z urzędem

Kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Kłobucku możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: sekretariat@piwklobuck.pl
 2. Poprzez platformę ePUAP, adres skrytki: /piwklobuck1/esp2
 3. Listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 15, 42-100 Kłobuck
 4. Telefonicznie pod nr telefonu 34 310 01 34

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afrykański Pomór Świń (ASF)

 -----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 Lat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga!

 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii prowadzony jest Monitoring wizyjny

 Administratorem Państwa danych osobowych, w postaci wizerunku zarejestrowanego przez kamery wizyjne zainstalowane w tym obiekcie jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku ul. Wyszyńskiego 15, 42-100 Kłobuck.

Z inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo skontaktować się pod telefonem 343100134 i/lub adresem e-mail iodo@piwklobuck.pl.

Monitoring prowadzony jest przez Administratora w związku z wykonywaniem zadania realizowanego dla celów prawnie uzasadnionych interesów w celu zapewnienia ochrony osób i mienia znajdujących się w tym obiekcie osób jak także Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku.

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane, tj. maksymalnie przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania Państw wizerunku.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Przekazane dane osobowe nie będą  podlegały przetworzeniu zautomatyzowanemu, który mógłby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Państwa prawa i obowiązki.

 

Administrator danych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Misja

Misją Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku jest zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego na terenie administracyjnym powiatu kłobuckiego w zakresie weterynarii.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO) informujmy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w Kłobucku, ul. Wyszyńskiego 15, zwanym dalej: również „PLW”.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem email iodo@piwklobuck.pl lub numerem telefonu 34 3100134Inspektorem jest Pan Radosław Kołaczyk. Z inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Do zakresu działania PLW należy wykonywanie zadań mających na celu zapewnienie ochrony zdrowia publicznego. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu sprawowania władzy publicznej oraz realizowania zadań publicznych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku (PLW), który przetwarza dane osobowe realizując zadania Inspekcji Weterynaryjnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2629) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej i wyłącznie w zakresie określonym w tych przepisach.

Oraz przez inne przepisy prawa, w tym między innymi, w celach:

 • ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • realizacji zadań systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 • postępowań związanych z gospodarowaniem pochodzenia zwierzęcego;

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

 1. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa) Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być udostępnione dane są podmioty uprawnione do obsługi korespondencji (firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie). Podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jak również podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu kluczowych działań i obowiązków w świadczeniu usług, w tym zapewniających wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez PLW przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w przepisach prawa.
 4. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ wynika z przepisów prawa na podstawie, których działa PLW. Konsekwencją ich niepodania byłby brak możliwości wykonywania wzajemnych praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów weterynaryjnych. W przypadku danych osobowych udostępnionych przez Państwa dobrowolnie, których obowiązek przekazania nie wynika z przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa) dostępu do treści tych danych, ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także do ich usunięcia. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zgłoszenie się do Inspektora Ochrony Danych, kontakt: iodo@piwklobuck.pl;  tel. 343100134

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UA-145939440-1